Biuletyn Informacji Publicznej
Związku Międzygminnego BÓBR
KOMPETENCJE ZGROMADZENIA

Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy w szczególności:

 1. ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego statutem,
 2. tworzenie podmiotów gospodarczych Związku (spółek) oraz decydowanie
  o przystępowaniu do nich  Związku w charakterze wspólnika lub akcjonariusza
  oraz decydowanie o ich rozwiązywaniu i występowaniu z nich,
 3. ustalanie zasad zarządzania majątkiem Związku,
 4. określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku oraz zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 5. ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd Związku może samodzielnie takie zobowiązania zaciągać,
 6. ustalanie zasad finansowania przedsięwzięć gospodarczych Związku,
 7. ustalanie budżetu Związku oraz zasad wynagradzania członków organów Związku,
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 9. ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich,
 10. powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,
 11. wyrażanie zgody na przystąpienie nowych członków do Związku,
 12. sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Zarządu,
 13. rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Zarządu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 14. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

 

 

Data publikacji: 2012.02.28 14:34:31 Data zmiany:
Opublikował: Bogusława Piotrowska Zmienił:
Udostępnił: Bogusława Piotrowska Ilość zmian:
Autor: Bogusława Piotrowska Rejestr zmian: Brak zmian
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 7944
© 2011 Biuletyn Informacji Publicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0.018